Chuyển dữ liệu giữa các tài khoản G Suite

Nếu bạn đang chuyển dữ liệu của mình từ tài khoản G Suite này sang tài khoản G Suite khác. Bạn có thể sử dụng công cụ di chuyển dữ liệu cho email, lịch và danh bạ theo các bước trong bài viết. Trong trung tâm trợ giúp của chúng tôi https://support.google.com. Bạn sẽ tìm thấy công cụ từ trang chủ của tài khoản G Suite của mình. Đảm bảo thực hiện theo các bước từ tài khoản G Suite mới.

Các cách chuyển dữ liệu sang tài khoản G Suite mới

Gmail

Chuyển Gmail từ một tài khoản G Suite khác chi tiết, để xem di chuyển email từ Gmail hoặc webmail sang G Suite .

Chuyển Gmail từ tài khoản Google của trường Người dùng có thể sao chép và chuyển dữ liệu Gmail của họ từ tài khoản trường học của họ sang Tài khoản Google khác. Xem sao chép nội dung từ tài khoản trường học của bạn sang tài khoản khác.

chuyen-du-lieu

=>Xem thêm: G Suite giải pháp công nghệ dành cho Email doanh nghiệp

Google Analytics

Bạn có thể sắp xếp lại các thuộc tính của mình trong Analytics, bao gồm chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác. 

Lịch Google

Chuyển quyền sở hữu lịch Lịch Bạn có thể chuyển lịch mà bạn sở hữu sang chủ sở hữu khác trong tài khoản G Suite mới của bạn. Xem lịch chuyển hoặc sự kiện.

Tải xuống lịch cá nhân người dùng có thể tải xuống tất cả các lịch trong danh sách Lịch của tôi. Hoặc, họ có thể chia sẻ lịch cá nhân với người dùng trong tài khoản mới. Xem xuất lịch của bạn.

Danh bạ Google

Người dùng của bạn có thể xuất danh bạ của họ sang tệp CSV và sau đó chuyển danh bạ sang tài khoản mới của họ.

tai-khoan-g-suite

Google Drive

Sử dụng API để xuất và nhập tài liệu, sử dụng API REST của Drive. 

Tải xuống các tập tin , sử dụng ổ đĩa, người dùng của bạn có thể tải tập tin xuống máy tính của họ. Sau đó, họ có thể di chuyển các tệp vào Drive trong tài khoản G Suite mới của họ.

Chia sẻ tệp tin Bạn có thể chia sẻ các tệp riêng lẻ với mọi người trong tài khoản mới của mình. 

Chuyển tập tin Drive từ tài khoản Google của trường Người dùng có thể sao chép và chuyển dữ liệu Drive từ tài khoản trường học của họ sang tài khoản Google khác. Xem Sao chép nội dung từ tài khoản trường học của bạn sang tài khoản khác.

Trang web Google

Nếu bạn sử dụng Trang web, bạn và người dùng của bạn có thể chuyển trang web sang tài khoản mới. Chủ sở hữu trang web phải sao chép trang web vào tài khoản mới của họ. Sau đó, họ có thể chia sẻ nó với những người dùng khác.

YouTube

Nếu kênh của bạn được kết nối với tài khoản thương hiệu, bạn có thể thay đổi chủ sở hữu và người quản lý kênh. Xem thay đổi chủ sở hữu và người quản lý kênh.

Các sản phẩm khác của Google

Người dùng của bạn có thể xuất và tải xuống dữ liệu từ các sản phẩm khác của Google, như Google My Maps và Photos. Họ sử dụng tệp đã tải xuống để di chuyển dữ liệu sang tài khoản mới.

g-suite-back-up

Là quản trị viên, nếu bạn tạo tài khoản G Suite mới cho tổ chức của mình. Bạn có thể chuyển dữ liệu của người dùng từ tài khoản hiện tại sang tài khoản mới. Hoặc, có thể tổ chức của bạn có một số tài khoản G Suite và bạn muốn hợp nhất dữ liệu vào một tài khoản. Trong một số trường hợp, bạn có thể chuyển email dữ liệu, lịch, tài liệu, trang web của người dùng, v.v. Trong các trường hợp khác, người dùng cần di chuyển dữ liệu của riêng họ.

Lưu ý:  Nếu bạn chuyển nhiều dữ liệu cùng một lúc, có thể mất một chút thời gian để xem các thay đổi.